Đại diện theo ủy quyền

Người đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự - Công ty Luật Vicoly

Người đại diện ủy quyền trong tố tụng dân sự - Công ty Luật Vicoly

Đại diện theo ủy quyền nếu được hiểu theo cách đơn giản nhất là cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khá...

Xem tiếp
    G